Archi.cz

Architektura

Projekty        O nás        Škola        Kontakt

Urbanistická koncepce města Luže
Jak vzniklo zadání? Před časem byl jeden z nás osloven městem Luže na zpracování jednoho místního objektu, který by do budoucna mohl sloužit jako volnočasové centrum, tedy veřejná budova v rámci možností. Při jedné z konzultací pan starosta poukázal na další jiné proble-matické místo ve městě a zeptal se na názor k řešení této věci. Právě v tuto chvíli vznikl nápad: vzhledem k tomu, že problematic¬kých věcí je zde – zdá se – více, bude lépe se na chvíli zastavit a nechat vychladnout hlavu. Zastavit se a pohlédnout na celé město shora. Nezatíženě, jako cizí lidé. Pokusit se najít problematická místa sami, popsat je v rámci systému, sjednotit je. A pak naznačit řešení, které bude do budoucna již zadání pro další práci tentokráte již v rámci celku. Město je propojený organismus chovající se stejně jako organismus živý. Není zde malých věcí, ačkoliv samozřejmě hierarchie zde panuje. Přirovnání města k živému organismu je zcela na místě vzhledem k tomu, že je vystavěno živými lidmi a jimi také užíváno. Proto nelze řešit věci odděleně. Pan starosta v dobré vůli tak, jak se s konkrétními problémy potkává, je také řeší. Náš návrh zněl, že bychom město prozkoumali, analyzovali ho a společně problematická místa našli. Konkrétně to znamená vytvoření urbanistického pohledu v širším týmu architektů. Nalezení problematických míst pokud možno všech a najednou. Jejich sjednocení a následné vyhledání souvislostí a vztahů mezi nimi. Nic zde ve městě neexistuje samo¬statně, vše je propojeno. K zamyšlení nad celkem je vždy třeba čas. V první chvíli to zna¬mená zdržení, na první pohled to vypadá, že odcházíme od palči¬vých otázek, které zadavatel klade nyní, opak je však pravdou, jde o šetření času a koncentraci úsilí zadavatele. Je to pragmatický přístup, ekonomický a vedoucí k cíli.
Vytvořili jsme tým lidí, který má s podobnými věcmi zkušenosti a není zatížen subjektivitou domácího pána. Stanovili jsme si tyto dílčí kroky:
  • •projít a prozkoumat město
  • •vytipovat rozvojové lokality, výjimečná a ovlivňující místa, případně problémové body
  • •tyto propojit
  • •popsat jejich potenciál, prostorové možnosti, napojení a vztah k ostatním, možnosti jejich využití do budoucna
  • •zkratkovitě a skicovitě naznačit řešení – co s nimi
  • •provést závěr, zpracovat urbanistické možnosti města jako celku s ohledem na předchozí dílčí témata
Průběh práce pro nás znamenal v první řadě pozorovat, chodit po městě, hledat a objevovat to, co místní obyvatelé někdy považu¬jí za samozřejmost a někdy občanům objevovat to, co vidíme my oni ne. Následně pak propojovat, hledat souvislosti a v neposlední řadě průběžně konzultovat výsledky našeho výzkumu se zadavatelem. Dílčí závěry pak nakonec spojit do jedné mozaiky, tvořící jeden materiál. Materiál sloužící pro zastupitele, starostu, zástupce města jako manuál. Podklad, který do budoucna lze použít jako výchozí pro zpracovávání územního plánu, regulačních podmínek konkrétních částí města a jednotlivých objektů. Tento materiál je i zápisem, jakousi kronikou města z pohledu architektů. Může sloužit jako podklad pro rozvojovou strategii města, pro ospravedlnění jeho případných snah některé pozemky či objekty vykoupit, ponechat si je jako uzlové a klíčové, sloužící k dalšímu vývoji města z hlediska fyzického ( přístavby, novostavby, rekonstrukce ), sociálního ( skladba obyvatel v těch kterých jeho částech ) i mentálního ( záměry, plány do budoucna, investice ). Materiál je také podkladem pro vizi města do budoucna. Je použitelný pro toto i budoucí zastupitelstva, pro neziskové organizace konající svou činnost v rámci města nebo s jeho podporou. Materiál by měl sloužit jako podklad pro ekonomické a podnika¬telské záměry ( vytipované objekty a místa s dobrým komerčním potenciálem ), dále pro vize a činnosti plánované městem ( rozšíření rekreačních aktivit, záměry dostaveb sportovišť, apod. ), dále pro památkovou péči a ochranu minulých hodnot, dále pro dopravní koncepci města.
Věříme, že zpracovaný podklad je komplexním materiálem, jakýmsi centrálním bodem, z něhož se paprskovitě rozbíhají možnosti města Luže. Práce je společným dílem platformy Re: a ateliéru Architektura.
autorský tým
Ida Čapounová, David Kraus, Michal Kuzemenský, David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach, Jiří Žid
klient
město Luže
typologie
urbanismus
lokalita
Česká republika, Luže